foto'skrante-artikelsfilmskontaktgasteboekoer dizze side
 
 
 

Wolkom op dizze side

Dizze side is in inisjatyf fan Aldfaers Erf, de feriening foar doarpsskiednis.

Mear achtergrûnynformaasje oer de side fynst yn it menu by ‘oer dizze side’.

Wy winskje dy in soad sjoch- en lêswille.

 
  Steuring  
 

Troch in technyske steuring wie it fotopart fan de side tydlik ûnberikber. Dat probleem is no oplost. Jo kinne dus wer op it kameraatsje rjochts boppe klikke om nei de foto's te gean.

 

Ek nijsgjirrich:

www.tresoar.nl
genealogy yn Fryslân

www.bitgum.nl
www.bitgummole.nl
www.ingelum.nl

058.startpagina.nl

 

disclaimer